บริการชุบเคลือบผิวโลหะ

End User

ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์/คอมพิวเตอร์
ชิ้นส่วนกล้อง/ปริ้นเตอร์
ชิ้นส่วนอากาศยาน
ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์